Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA – STANCLEWO

 

CMENTARZ PARAFII ŚW. JÓZEFA I WNIEBOWZIĘCIA NMP W STANCLEWIE

ADMINISTRATOR: KS. PROBOSZCZ – KONTAKT: TEL. 089-715-41-87

 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA CMENTARZA:

(min.: Dziennik Ustaw nr 47, poz. 298 – 299; nr 29, poz. 154; nr 51, poz. 318)

 1. Cmentarz parafialny w Stanclewie jest miejscem pochówku osób zmarłych i jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Stanclewie.
 2. Utrzymanie porządku oraz prowadzenie spraw organizacyjnych na cmentarzu należy do Administratora cmentarza.
 3. Cmentarz ma wyznaczone kwatery – groby. Grób taki jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego. Przy pochówku uiszcza się opłatę za 20 – letni okres. W przypadku nie dokonania opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji i może być wykorzystany ponownego pochówku.
 4. Rezerwacji kwater dokonuje się u administratora cmentarza przez zgłoszenie, opłatę i wpisanie do księgi cmentarnej.
 5. Bez zgody administratora cmentarza nie można postawić pomnika lub tablicy nagrobnej. Należy przedstawić projekt pomnika lub tablicy celem zatwierdzenia przez administratora cmentarza. Formalność ta ma na celu zabezpieczenie sąsiadujących grobów.
 6. Za korzystanie z cmentarza każdy administrator ma prawo pobierać opłaty. Opłaty przeznaczone są na utrzymanie cmentarza (prace pielęgnacyjne i remontowe, woda, wywóz nieczystości, podatek).
 7. Pielęgnacja grobów należy do obowiązku rodziny zmarłej osoby bądź innej osoby sprawującej opiekę nad grobem.
 8. Aby przeprowadzić ekshumację potrzebne jest zezwolenie pisemne Administratora cmentarza i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Pozwolenie wydawane jest od 15 października do 15 kwietnia.
 9. Zabronione jest na cmentarzu sadzenie drzew i krzewów.
 10. Zabronione jest wprowadzanie na teren cmentarza zwierząt.
 11. Zabronione jest wysypywanie śmieci poza miejscem wyznaczonym.
 12. Bez zezwolenia nie wolno wjeżdżać na cmentarz samochodem. Po wcześniejszym uzgodnieniu i zgodzie klucz do bramy jest dostępny u administratora.
 13. Zabronione jest na cmentarzu ze względu na szacunek dla zmarłych nieetyczne zachowanie, picie alkoholu, palenie papierosów.
 14. Bez zezwolenia administratora cmentarza nie wolno wykonywać żadnych prac budowlanych czy naprawczych przy pomnikach. Chodzi tu o ochronę przed zniszczeniem lub sprofanowaniem.
 15. Na cmentarzu jest dostępna woda od 15 kwietnia do 15 listopada.
 16. Niestosowanie się do zasad obowiązujących na cmentarzu grozi karą zgodnie z ustawą.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Wniebowzięcia NMP, Stanclewo 37, 11-300 Biskupiec

konto parafialne:

RZYMSKOKATOL. PARAFIA SW. JÓZEFA w Stanclewi 75 93500001 0215 7139 2062 0001